Adatvédelmi nyilatkozat

A jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy körülírja a jelen weboldal látogatóinak és felhasználóinak (továbbiakban: Felhasználó) a Fenstersysteme Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1054 Budapest, Bank utca 6. III. em. 11., e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., cégjegyzékszám: 01-09-917515, adószám: 14738760-2-41, képviselő: Kovács Gábor Krisztián ügyvezető), mint adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő) által kezelt személyes adatait, az adatkezelés célját és módját, továbbá biztosítsa az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek és az egyéb kapcsolódó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően a Felhasználók magánszférájának védelmét, az adatvédelem és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, továbbá, hogy megakadályozza a Felhasználó személyes adataihoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát vagy felhasználását.
 

1. PREAMBULUM

Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozat alapján, a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célok érdekében, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak szerint kezeli, figyelembe véve az adatvédelemért felelős hatóság (Nemzeti Adat-védelmi és Információszabadság Hatóság, weblapja: www.naih.hu) tájékoztatóit és a bírósági gyakorlatot is.
 

2. KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, FELVÉTELE, FELDOLGOZÁSA

2.1. Az Adatkezelő csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a Felhasználó önkéntesen ad meg. A Felhasználó személyes adatai megadásával kifejezetten hozzájárul az adatok rögzítéséhez, az adatok feldolgozáshoz, az adatok felhasználásához, valamint ahhoz, hogy személyes adatai az Adatkezelő adatbázisába a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal összhangban bekerüljenek. Az adatok megadásával a Felhasználó egyúttal elfogadja a jelen adatvédelmi nyilatkozatban rögzített feltételeket.
 

2.2. Az Adatkezelő a Felhasználók alábbi személyes adatait kezeli:

  • a) a Felhasználó vezetékneve és utóneve, lakcíme, postacíme,
  • b) a Felhasználó regisztráció és /vagy a hírlevélre való feliratkozása megadott e-mail címe,
  • c) a Felhasználó felhasználóneve és jelszava,
  • d)a Felhasználó telefonszáma (faxszáma),
  • e) a Felhasználó által önkéntesen megadott személyes információ (például értesítési cím, foglalkozás, érdeklődési kör) egyéb adat,
  • f) a weboldalon az Adatkezelő bizonyos aktivitásokhoz a Felhasználók egyéb személyes adatát is kérheti (például nyereményjátékokhoz, promóciókhoz a Felhasználó születési helye és ideje), azonban ezek megadása önkéntes, és az Adatkezelő a megadott személyes adatot csak a megjelölt célra és aktivitáshoz kapcsolódóan és az azokhoz szükséges ideig használja fel.

2.3. Szolgáltatások igénybevétele érdekében kezelt adatok:

  • a) a Felhasználó számítógépének IP-címe,
  • b) a weboldalon történő bejelentkezés kezdő és befejező időpontja,
  • c) a Felhasználó számítógépének beállításától függően a böngésző és az operációs rendszer típusa,
  • d) a Felhasználó weboldallal kapcsolatos aktivitására vonatkozó adatok.

Ezen adatokat a rendszer automatikusan, a weboldal megtekintése során naplózza és tárolja. Az ilyen információk személyes azonosításra nem alkalmasak, az Adatkezelő a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal, az adatokat elemzésekhez, oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a szolgáltatások adminisztrálásához, a felhasználói igények elemzéséhez és kielégítéséhez használja fel, biztonsági okokból tárolja és mely adatok a Szolgáltatások színvonalának fejlesztéséhez járulnak hozzá.
 

3. FELHASZNÁLÓ NYILATKOZATA

3.1. A Felhasználó a Regisztrációval és/vagy a hírlevélre való feliratkozás során megerősíti, hogy teljeskörűen megismerte és elolvasta a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot, továbbá az abban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el és önkéntesen, tájékozottan és határozottan hozzájárul, hogy az Adatkezelő a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott személyes adatait az abban meghatározott adatkezelési célok érdekében kezelje az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek és a jelen Adatvédelmi nyilatkozat rendelkezéseinek megfelelően.
 

3.2. A Felhasználó kijelenti, hogy a regisztráció és/vagy a hírlevére való feliratkozás során megadott adatok a valóságnak megfelelnek, illetve más személyek személyhez fűződő jogait nem sértik. Felhasználó az e-mail címének megadásakor felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
 

4. ADATKEZELÉSI CÉLOK

A Felhasználók személyes adatainak kezelésére az alábbi célok érdekében kerül sor:
- a Felhasználóval való kapcsolattartás (tájékoztatás nyújtása az Adatkezelő szolgáltatásairól, marketing akciókról akár elektronikus levél útján, akár egyéb formában, általános hírlevél küldése minden regisztrált felhasználó, és a hírlevélre feliratkozó egyéb érdeklődő számára),
- az Adatkezelő és Felhasználó között létrejött szerződésben foglaltaknak a teljesítése,
- szolgáltatások továbbfejlesztése, illetve új szolgáltatások fejlesztése,
- az Adatkezelő és a Felhasználó jogainak védelme,
- Felhasználó azonosítása,
- promóciós játékokban való részvétel és ajándéksorsolás, nyertes értesítése, az ajándék nyertes számára történő átadása,
- közvélemény- vagy piackutatás, piaci elemzések készítése, statisztikák összeállítása,
- az Adatkezelő informatikai rendszerének technikai fejlesztése.
Az Adatkezelő jogosult a Felhasználó anonimizált személyes adatait statisztikai célokra felhasználni.
 

5. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

5.1. A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart.
 

5.2. A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.
 

Ha a személyes adat felvételére a Felhasználó hozzájárulásával került sor, az Adatkezelő a felvett adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény eltérő rendelkezésének hiányában a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából – ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll –, a Felhasználó további külön hozzájárulása nélkül, valamint a Felhasználó érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
 

6. ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATOK ÖSSZEKAPCSOLÁSA

6.1. A Felhasználó személyes adatai harmadik személyeknek csak a Felhasználó jelen Adatvédelmi nyilatkozat szerinti előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén, valamint az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése érdekében, az arra jogosult hatósági megkeresések alapján továbbíthatók, illetve a különböző adatkezelések csak ebben az esetben kapcsolhatók össze, feltéve, hogy az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
 

6.2. A Felhasználó jelen Adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy az Adatkezelő által kezelt adatok átadásra kerülnek az Adatkezelő megbízása alapján az adatfeldolgozást, számlázást, könyvelést, a követelések kezelését, a kézbesítést, az ügyfélszolgálatot végző személyek, illetve a jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult hatóságok részére.
 

7. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a weboldal használatával, a regisztrációval, a hírlevélre való feliratkozással, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. A Felhasználó a hozzájárulását bármikor visszavonhatja a Fenstersysteme Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elérhetőségeinek valamelyikén.
 

8. HÍRLEVÉL, REGISZTRÁCIÓ, ÉRTESÍTÉSEK

8.1. Hírlevél
A Felhasználó valós adatainak (név, e-mail cím) megadásával feliratkozhat hírlevél (továbbiakban: Hírlevél) fogadására. Hírlevélre történő feliratkozással Felhasználó előzetes, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa a Hírlevélre történő feliratkozás során megadott e-mail elérhetőségére az Adatkezelő szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást tartalmazó hírlevél kerüljön megküldésre, továbbá hogy Adatkezelő, a Felhasználónak a Hírlevélre történő feliratkozás során megadott e-mail címét a Hírlevél szolgáltatásnyújtása céljából kezelje. A Hírlevélre történő feliratkozás a Felhasználó valós adatait tartalmazó űrlap hiánytalan kitöltésével kezdődik. Ezt követően a Felhasználó az e-mail címére az Adatkezelő által elküldött visszaigazolásban lévő link útján aktiválhatja a Hírlevélre történő feliratkozását.
 

8.2. Regisztráció a weboldalra
A weboldalra történő regisztráció bárki számára ingyenes. Azon Felhasználók részére, akik a weboldalra regisztrálnak, a Felhasználónak a regisztráció során megadott e-mail elérhetőségére az Adatkezelő a szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást, reklám ajánlatokat tartalmazó Hírlevelet küld (8.1. pont).
 

8.3. Az Adatkezelő a Hírleveleket, egyéb hirdetéseket a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címről, a rendszerleveleket az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címről küldi azon Felhasználók számára, akik az elektronikus hírlevél küldéséhez előzetesen hozzájárulásokat adták és/vagy a weboldalon regisztráltatták magukat. A Hírlevél szolgáltatás igénybevételét és/vagy a weboldalra történt regisztrációjának törlését Felhasználó bármikor, korlátozás és indoklás nélkül, "leiratkozás útján" jogosult visszavonni az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldött bejelentéssel vagy a hírlevelek alján található leiratkozás linkre kattintva.
 

8.4. A Felhasználó által megadott e-mail címre az Adatkezelő a következő célból küldhet értesítést:
- regisztráció és annak jóváhagyási visszaigazolása és a felhasználói fiókkal kapcsolatos információk küldése, adatfrissítés céljából,
- az Adatkezelő szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatás, promóciós ajánlatokat tartalmazó hírlevél (8.1. pont)
- válaszok kért információkra,
- szolgáltatással kapcsolatos emlékeztetők, információk,
- rendszerüzenetek küldése.
 

9. "COOKIE"

9.1. Cookie fogalma
A cookie-k rövid szöveges karakterláncok, amelyek az adott weboldal beazonosításában segítenek. A cookie-k a felhasználó állapotára vonatkozó adatokat tartják nyilván, miközben a felhasználó egy adott weboldal különböző lapjain böngész, illetve amikor később visszatér ugyanerre a weboldalra. A cookie-kat széles körben használják a weboldalak működése vagy hatékonyabb működése érdekében, valamint üzleti és marketinginformáció szolgáltatására a weboldal tulajdonosai számára. A cookie-k azt is lehetővé teszik, hogy a weboldal a felhasználónak nyújtott információkat a böngésző beállításainak - például nyelv vagy földrajzi hely - megfelelően személyre szabja. A cookie-kra vonatkozó részletesebb információért látogassa meg a http://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-süti(magyar) címet vagy http://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie(angol) címet.
 

9.2. A Fenstersysteme Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által használt cookie-k

A weboldalon használt leggyakoribb cookie-k:

Cookie neve Érvényessége Típusa
_hjIncludedInSample Munkamenet végéig Munkamenet cookie
ebox 1 hét Cookie EU konformítás ellenőrző
_ga 24h Google Analytics
_gat 24h Google
__utma 2 év Google Analytics
__utmb 24h Google Analytics
__utmc Munkamenet végéig Google Analytics
__utmz 180 nap Google Analytics

Feltétlenül szükséges cookie-k:ezek a cookie-k nem gyűjtenek olyan adatokat a Felhasználóról, amelyek felhasználhatók marketing célokra, illetve nem követik nyomon, mely weboldalakat látogatta meg.
 

Teljesítmény cookie-k:Ezek a cookie-k nem gyűjtenek olyan adatokat a Felhasználóról, amelyek felhasználhatók marketing célokra, illetve nem követik nyomon, milyen más webhelyeket látogatott meg, és nem küldenek a Felhasználónak célzott hirdetéseket. Ezek a cookie-k arról gyűjtenek adatokat, hogyan használják a Felhasználók a weboldalt, például mely oldalakat látogatják leggyakrabban, és hogy kapnak-e hibaüzeneteket a weboldalakról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a Felhasználó azonosítására alkalmas adatokat.
 

Funkcionális cookie-k:Az Adatkezelő nem használja a funkcionális cookie-kat olyan célra, hogy hirdetéseket küldjön a Felhasználónak más weboldalakon. E cookie-k funkciója, hogy észlelik a Felhasználó eszközének néhány jellemzőjét, például azt, ha mobil eszközről nyitja meg a weboldalakat, és megjegyzik preferenciáit (például felhasználónevét, választott nyelvét és a régiót, ahol tartózkodik), így az Adatkezelő magasabb szintű, személyre szabott funkciókat biztosíthat a Felhasználó számára. Ezek a cookie-k olyan információk megjegyzésére is képesek, mint a betűméret, a betűtípus, és a weboldal más, testre szabható részeinek módosításai. Ezen kívül a cookie-k segítségével olyan, a Felhasználó által választott szolgáltatások is biztosíthatók, mint videók megtekintése, csevegés kezdeményezése vagy kommentálás egy blogon. Ezek a cookie-k azonban nem követik nyomon a Felhasználó más weboldalakon folytatott tevékenységeit.
 

Nyomkövető (állandó) cookie-k:A weboldon található nyomkövető cookie-k harmadik fél által biztosított szolgáltatásokhoz kapcsolódnak. Ezek a harmadik felek biztosítják a szolgáltatásokat, és cserébe felismerhetik, hogy a Felhasználó meglátogatta a weboldalt. Ezen fajta cookie sokkal hosszabb ideig marad a Felhasználó böngészőjének cookie fájljában. Ez az időtartam attól függ, hogy az internetes böngészőjét a Felhasználó hogyan állította be.
 

Az időleges cookie-k (munkamenet cookie):a böngésző bezárásakor törlődnek.
Az állandó cookie-kata böngésző nem törli, hanem a törlésig vagy érvényességük lejártáig aktívak maradnak.
Számos, az Adatkezelő által használt cookie funkcionális típusú, ezek némelyikét harmadik felek felügyelik.
 

A cookie-k használatát a böngésző-beállításokban lehet megadni. A Felhasználó a cookie-król leiratkozhat, ha a böngésző-beállításokban letiltja azokat, de ha ezt teszi, sok olyan funkciót veszíthet el, amelyek a weboldal megfelelő használatához szükségesek. előfordulhat, hogy egyes szolgáltatásokat és támogatást az Adatkezelő nem tudja biztosítani a Felhasználó számára.
 

A mobiltelefonon található cookie-k törléséről olvassa el a készülék használati útmutatóját.
 

Jelen adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával, valamint a weboldal látogatásával és használatával Felhasználó elfogadja a cookie-k használatát. A cookie-k használatát a Felhasználó elfogadhatja a webböngészőben megadott beállításokkal is.
 

10. FELHASZNÁLÓK JOGAI, JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

10.1.1. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a személyes adatai kezelésről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, módosítását, zárolását, illetve annak törlését.
 

10.1.2. A Felhasználó (érintett) kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a Felhasználó, általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
 

10.1.3. Adatkezelő törli a személyes adatot, ha a) a személyes adat kezelése jogellenes, b) a Felhasználó kéri, c) a személyes adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, e) a személyes adatot a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
 

10.1.4. Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználót ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
 

10.2. A Felhasználó a vele kapcsolatban rögzített adatokra, azok kezelésére vonatkozó, illetve adatainak törlése iránti kérelmét e-mailben a Fenstersysteme Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság e-mail címére, valamint a Fenstersysteme Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság székhelyére megküldött levél útján terjesztheti elő. A Fenstersysteme Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a kérelmek benyújtástól számítottan legfeljebb 25 napon belül írásban (e-mail vagy levél útján) adja meg a kért tájékoztatást.
 

10.3. A Felhasználó a jogainak megsértése esetén bírósághoz, vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat. A jogérvényesítés módját, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény tartalmazza.
 

11. KORLÁTOZOTTAN CSELEKVŐKÉPES ÉS CSELEKVŐKÉPTELEN SZEMÉLYEK VÉDELME

11.1. Az Adatkezelő jelen weboldala nem kínál kifejezetten 14 éven aluli kiskorú számára szánt szolgáltatást, terméket és az Adatkezelőnek nem áll szándékában 14 éven aluli kiskorútól személyes adatok kérni.
A cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes kiskorú jognyilatkozata semmis, kivéve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott eseteket, nevében a törvényes képviselője jár el. A cselekvőképtelen nagykorú jognyilatkozata semmis, kivéve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott eseteket, nevében gondnoka jár el. A cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú személynek a bíróság ítéletében meghatározott ügycsoportokra vonatkozó jognyilatkozatának érvényességéhez gondnokának hozzájárulása szükséges.
 

11.2. A jelen pontban körülírt személyek adatait, Adatkezelő csak abban az esetben rögzíti, kezeli, amennyiben a vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően kiállított ellenőrizhető formájú törvényes képviselői beleegyezés, hozzájárulás áll az Adatkezelő rendelkezésére
 

11.3. Korlátozottan cselekvőképes személyeknek a weboldal igénybevételéhez megadott adatait törvényes képviselőjük az Adatkezelőhöz intézett ez irányú írásos igénylés után megtekintheti, és élhet a Felhasználók adatkezeléshez kapcsolódó jogaival, feltéve, hogy törvényes képviselői mivoltát az Adatkezelőnek hitelt érdemlő módon bizonyította. Cselekvőképtelen Felhasználók adatkezelésre vonatkozó jogait törvényes képviselője gyakorolja, kötelezettségeit ő teljesíti.
 

12. MÓDOSÍTÁS

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi nyilatkozatot, a Felhasználóknak a weboldalon közzétett tájékoztatása mellett, egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat.
 

13. EGYÉB

Jelen Adatvédelmi nyilatkozat nem vonatkozik azon internetes oldalakra, amelyek a Fenstersysteme Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság weboldaláról hiperlinkkel érhetőek el.

Budapest, 2014. szeptember 23
Fenstersysteme Kft.

Az oldalunkon cookiekat használunk a jobb böngészési élmény javításáért és hogy a jövőben minél személyre szabottabb tartalmakat készíthessünk Önnek.  Megértettem  Bövebben